INFOBIRO: Publikacije
Cilј, organizacija i dosadanji uspesi u borbi protiv alkoholizma

KALENDAR SPKD PROSVJETA,

Cilј, organizacija i dosadanji uspesi u borbi protiv alkoholizma

Autori: Đ.K.Stajić

U nizu kulturnih pokreta koji se javlјaju na zapadu u drugoj polovini prošloga stoleća, zabeležen je i jak, kulturni pokret protiv štetnih navika pijenja alkohol. pića, koje je, postav opštim društvenim zlom, prouzrokovalo razne vrste moralnih i materijalnih nedaća, nazvanih, ujedno, alkoholizam. Sreća je što je ovaj pokret zahvatio i nas sve amo, u Srbiji i u drugim krajevima, i što je, zahvalјujući uviđavnosti i retkoj izdržlјivosti nekoliko lјudi u borbi proti predrasuda počeo jačati sve više i više. Otpočetom borbom želilo se i želi se još uvek: da se za srpski narod, u prvom redu, osiguraju putem trezvenosti, stalni kulturni uspesi i izvedu korenite reforme na polјu individualnog i opšteg društva. Prva organizovana borba pada u Srbiji, novembra 1901. godine kada je osnovano prvo društvo za suzbijanje alkoholnih pića. Izdavanjem nekoliko predavanja i publikovanjem lista „Trezvenost" u toku dveju godina uspelo se da se, u izvesnoj meri, zadobije, prvenstveno inteligencija za novi pokret. Osnovano kao i razna druga društva na običnim načelima udruživanja, ovom je društvu nedostajala osnova, široka i realna, bez koje slična udruženja po cilјu, na Zapadu ne bi postigla koristi, koje se danas jako cene. Tako, posle dve godine, društvo je prestalo pošto se većina članova nije mogla osloboditi pogleda o potrebi umerenog pijenja. Januara 1907. god. inicijativom dotadašnjeg pobornika nove ideje g. dr. Lovana Danića, osnovan je u Beogradu Međunarodni Rad Dobrih Hramovnika (Gut Templera) čiji je tvorac čuveni borac protiv alkohola i pređašnji nrof. Univerziteta u Cirihu g. dr. Avgust Forel. Stvoren na jakoj i širokoj osnovici, podržavanoj neobično snažnom dpsciplinom, koja pojedincima osigurava najveća prava i najšire slobode, ovaj je red postao najveći i najmoćniji, te i stvara stalne uspjehe i vodi prvu reč na polјu propagande. Cilј je ovome redu da preko svojih članova širi ideje o potpunoj uzdržlјivosti od alkoholnih pića, koja su, utvrđeno je iskustvom i naukom, vrlo štetna i da putem trezvenosti, stvori zdravu moralnu i duhovnu zajednicu .јudi sa višom duševnom i moralnom kulturom. Red teži poglavito da omladinu sačuva, za vremena od sviju poroka usađujući u mlade duše, no načelima svojim i metodama vaspitnim, zdrave pojmove o svemu što je zdravo, lepo i plemenito. Prožet osećanjem bola prema svima, koji pate, Red je postavio sebi za cilј i spasavanje i lečenje pijanica, kako bi po mogućstvu, iste učinio korisnim po porodicu i društvo. Zasnivanjem ovoga Reda u Srbiji rešeno je u nas i pitanje o tome šta je korisnije u borbi: potpuna uzdržlјivost (apstinencija) ili umjerenost u piću. Pitanje je srećom rešeno u korist prvoga, jer se umjerenošću u piću nije nikad moglo doći do stvarnih koristi i uspeha. Organizacija Reda je izvedena po sistemu t. zv. četverostepenih loža: prvostepene, oblasne, velike i međunar. lože. U prvostepenim ložama daje dotični član obavezu samo za šest meseca, u drugom doživotnu; prema ovome, da se dobije viši stepen, traži se da je član proveo u nižestepenoj loži vreme predviđeno Ustavom Reda. Red u ložama je raspodelјen tako da se traži suradnja mnogih članova, a koja iziskuje i vršenje mnogih dužnosti. Red stoji potpuno na načelu verske i političke neutralnosti, ostavlјajući svima članovima potpunu slobodu opredelenja, van loža, u pitanjima narodnosnim, verskim i političkim. Red obuhvata organizaciju starijih (lože) i organizaciju mladeži (kola). Od osnivanja do danas Red broji već 6 loža za starije sa 250 članova i 53 kola dečja i omladinska Savez trezvene mladeži sa 2300 članova, većinom učenika srednjih i osnovnih škola. Lože su: „Trezvenost" br. 1, Prosveta br. 2 (nastavnička loža), Istina br. 3 (studentska na Univerzitetu), Spas br. 4 (željezničarska), „Prosvećenje" br. 5 u B. Palanci i „Bolјitak" br. 6 u Kragujevcu. Čine se pripreme za osnivanje još dveju loža i tada će biti u Srbiji Velika Loža Međun. Neutralnog Reda Dobrih Hramovnika. Po dva izaslanika prvostepenih loža u obl. ložu čine Izvršni Odbor obl. lože, koji rukovodi propagandom. Sednice po ložama drže se, po pravilu, jednom nedelјno. Sednice su zatvorene (za članove) i javne. Razna predavanja više iz oblasti alkoholozije, diskusije saopštenja i drugi poslovi imaju za svrhu da se članovi što bolјe upoznaju sa alkohol. pitanjem kako bi mogli i druge obaveštavati. U ovoj celјi držani su već po drugi put javno čitavi kursevi iz alkohologije. Najviše predavanja držali su g. Dr. J. Danić, starešina O. L. „Trezvenost", g. dr. M. Đ. Popović, pomoćnik starešine, O. L. „Trezvenost" i g. Ml. Berić, pređ. predsednik S. T. M. koji je sada u Parizu. Broj predavanja u ložama ili u narodu iznosi na 320. Loža „Trezvenost" br. 1 ima članova sviju zanimanja dok su „Prosveta" br. 2 i „Istina" br. 3 profesionalne. Sve više mlađih nastavnika, ponajviše učitelјa osn. škola. prilazi pokretu. Takođe se oseća vrlo intezivan rad u akadem. loži „Istina" br. 3. Broj članova ove lože stalno raste. Ovaj za studente novi pokret izazvao je u univerzitetskim krugovima nove poglede na život i zadatke akademskih građana. Načelo malog, sitnog rada ostvareno je, može se reći, potpuno i prvi put kod pobornika ideje Trezvenosti. Članovi Istine br. 3 postaju inicijatorima novog života. I želјezničarska loža „Spas" br. 4 ima da zabeleži velike uspehe. Trezvenost kod železničara osvaja maha. Uviđa se sva opasnost ako bi se naši životi poverovali na železnicama, voznom osoblјu, koje je sklono piću. Nadležni su prihvatili borbu i potpomažu je. Za pohvalu je što se na čelu ovog pokreta nalazi najpozvaniji, to je referent saniteta u železn. direkciji g. Dr. Vojislav Ž. Đorđević. Omladini, našoj budućnosti poklanja Red naročitu pažnju. „Savez Trezvene Mladeži" jeste velika i moćna omladinska organizacija. Ovakve organizacije nije ranije bilo. Članovi stupaju u kola tek po dovolјnom obaveštenju o štetnosti alk. pića i po odobrenju roditelјa. I ovde, kao i kod loža, osnov redu je: disciplina. Polјe rada je prostrano; cilј je uzvišen: vaspitavanje volјe t. j. moralnog karaktera putem trezvenosti koja je, prema ovome, ne cilј već srestvo. Članovi dečjih i omladinskih kola daju obećanje: da neće piti nikakva alkohol. pića a mlađi još i da neće pušiti, kockati se i govoriti ružne reči. Škola u ovoj novoj organizaciji mora gledati najbolјeg i najiskrenijeg pomagača na polju vaspitne nastave. Sem u Rusiji i Austro-Ugarskoj, ovakva udruženja postoje u svima drugim državama i broje mnlione dece. Na skupovima čitaju se, zimi, razni radovi, ponajčešće iz oblasti alkohol. pitanja, svira se ili peva a leti prave se posebni ili zajednički izleti zabavno-poučne prirode. Najnoviji vaspitni ogledi za članove saveza: savezne čete i vršenje t. zv. izvidničke službe (Scont-Boys) po sistemu engl. generala Biden Paula daju već dobre rezultate (opširnije o ovome doneo je .,Saveznik" u br. 6. i 7-om od ove godine). Radovima, po kolima, rukovode pojedini izaslanici koji moraju biti članovi loža. U Beogradu izaslanike daje prvenstveno akad. loža „Istina" br. 3. Uviđajući veliku potrebu za jednim listom, u kome bi se iznosile pouke i upustva saveznicima, otpočeo je, od ove godine, da izlazi list „Saveznik", pored organa „Trezvenost", namenjenog odraslim članovima i široj publici. Radi bolјega i većeg uspeha moralo se misliti pored rada i propagande članova, i na suradnju državnih organa. U glavnome, za pokret su zadobivene simpatije i izvesne moralne i maternjalne pomoći ministarstva i druge korporacije. Pomoći su, u glavnom, ove: Po molbi lože „Trezvenosti" min. prosvete je u dva maha o sv. Savi preporučilo upravama osn. škola da se sv. Savska proslava izvodi svuda „u granicama stroge umerenosti". Isto ministarstvo potpomaže besplatnom štampom publikovanje t. zv. „letećih listića" (14 tačaka o čuvanju nar. zdravlјa); odobrava takođe, škol. upravama osnivanje i rad Saveza Trezvene mladeži po srednjim i osn. školama. Min. privrede daje, takođe, odobrenje radi osnivanja kola S. T. M. u trgovačkim o nedelјno-prazničnim i večernjim školama. Min. vojni odobrava stupanje oficira, podoficira i vojnika u Red Dobrih Hramovnika; pretprošle godine je zabranilo upotrebu i prodaju alk. pića prilikom manevra a početkom ove godine donosi se vrlo korisna naredba: da se u mesto alk, pića u danima pretvolјstva izdaje više masti no rakije. Za svoje antialkoholne lokale „Zdravlјak", koji se podižu po odobrenju „Trezvenosti" (za sada ih ima već četiri), loža je dobila velike olakšice od narodne skupštine. Svi ovi lokali, ne plaćaju takse za mesno i lično pravo kafansko. Nar. skupštini je podnesena i molba o stalnoj novčanoj pomoći kao i za besplatno štampanje listova „Trezvenost" i „Saveznik". Novčano su pomogli naš rad: najviše Nј. V. Kralј Petar, zatim „Srpski Crveni Krst", „Verimilijanum" i ove godnie prvi put, sud opštine beogradske sa 500 din. Sem ovih priloga, prihod lože čine članski ulozi i čista dobit od prodaje društvenih izdanja. Sem Reda Dobrih Hramovnika osnovano je prošle godino u Srbiji i „Društvo Srpskih Lekara i Apstinenata" koje broji na 36 članova i koje je pristupilo „Međunarodnom Udruženju Lekara Apstinenata". Osnivanjem ovog društva uspelo se da se mnogi lekari pridobiju za ideju trezvenosti i da se o alk. pitanju, sa medicin. gledišta, stvore novi određeniji pogledi. Tako posle predavanja g. dr. M. Đ. Popovića donesene su odluke u Lekarskom Udruženju: 1) da je davanjem alk. pića deci i materama koja doje posve štetna navika i 2) da kod bolesti kolere, alk. pića, koja neobavešteni primaju, stvaraju dispozicije za veća i dugotrajnija obolenja. Na konferenciji škol. lekara, pre dve godine, doneta je takođe odluka: da su i najmanje količine alk. pića vrlo štetne po dalјe razvijanje učenika kako u fizičnom tako i u moralno vaspitnom pogledu. Zahvalјujući zauzimanju člana komisije za izradu projekta Novog Krivičnog Zakona g. Dr. M. Milјkovića, sudije kao i drugih članova uže komisije uneseno je u projekat niz strogih mera radi suzbijanja alkoholizma. Određivanjem, većih taksa za otvorenje novih kafana i mehana i za privremeno mehanisanje kao i nekim odredbama novog zakona o radnjama moći će se, u nekoliko, da se zlo smanji. Od kako „Trezvenost" dela, dnevni politički listovi kao i školski časopisi stalno raspravlјaju ovo pitanje pa se o istome sve više razmišlјa i govori. Obl. Loža „Trezvenost" izdala je do danas više knjiga, brošura i antialk. dopisnica. Najvažnije su knjige: Dr. M. Đ Popovića: Kloni se pića, za narod u 11.000 primeraka; dr. Bunge-a: A l k. piće prevod M. S. Nedića; Masarika: Etika i alkoholizam u prevodu prof P. M. Ilića; P. M. Ilića: Alkoholno pitanje i škole; P. M. Đ. Popović: Alkohol i tuberkuloza; dr. Vunge-a Izvori degeneracij e. prevod s nemačkog; D. Stojanovića: Alkohol i omladina; Dr. V. Ž. Đorđević: Alkohol i služba na železnicama; Tolstoja L.; Bogu ili đavolu, preveo prof. J. Maksimović. Sve ove stvari štampane su u 35 hilј. primeraka; štampano je još: letećnh listića (42.000) i na 15.000 dopisnica antialkoholnih sa slikama. Organ „Trezvenost" rastura se u 2000 primeraka a „Saveznik" u 4000 primeraka. Glavni odbor „Trezvenosti" čnne: O. L. „Trezvenosti" g. Dr. J. Danić, njegov pomoćnik Dr. M. Popović, sekretar Đ. K. Stajić i blagajnik V. Majković. Beograd, juna 1911. g.

Arhivi štampe
Pretražite digitalizirane verzije pisane kulturne baštine – bh. novina.
Pretražite arhiv najznačajnijih novinskih publikacija iz Bosne i Hercegovine i regije
Kako se Pretplatiti?
Da biste imali pristup tekstovima pohranjenim u INFOBIRO digitalni arhiv, potrebno je da se registrujete i da izvršite pretplatu za odabrani pretplatnički paket. Registraciju možete izvršiti ovdje.