OSLOBOĐENJE,

22.11.2004

U tržišnu utakmicu sa više uspjeha

Autori: B.S.

Udruženje konsultatanata inženjera BiH formalno je registrovano u Sarajevu, cime su ispunjeni preduvjeti za pridruživanje ove asocijacije Medunarodnoj federaciji konsalting inženjera FIDIC sa sjedištem u Ženevi. Uspostavljanjem ovog udruženja na državnom nivou i njegovim pridruživanjem FIDIC-u bh. konsultanti i gradevinske firme povezuju se na interesnoj osnovi i osiguravaju pristup medunarodnim procedurama ugovaranja, programima edukacije i pravovremenim informacijama koje ce im omoguciti us .....