REPORTER,

24.11.2004

Nulta stupa na domacu potrošnju, zbog prava na povrat PDV-a placenog u prethodnim fazama proizvodno- prometnog ciklusa, osim što negativno utice na prihode koji treba da se prikupe uvodenjem PDVa, dodatno komplikuje obracun i naplatu PDV-a i otvara mogucnosti korupciji, kriminalu i zloupotrebama u placanju PDV-a

Drugi ugao PDV-a

Autori: MIODRAG KUDIĆ

Do šezdesetih godina porezi na potroš nju uglavnom su se ubirali kao jednofazni porezi koji su se obra- cunavali u trgovini na malo ili su se ubirali kao višefazni kaskadni porezi kod svake prodaje nekog proizvoda ili usluge. Nakon šezdesetih godina pocinje širenje primjene poreza na dodatu vrijednost i on postaje savremeni oblik oporezivanja potroš- nje, te se do danas njegova primjena proširila na šezdesetak zemalja u svijetu. Porez na dodatu vrijednost prva je uvela Francuska 1958. godine. Nj .....