REPORTER,

20.04.2005

Zbog direktnih i indirektnih posljedica rata, materijalne devastacije, nezaposlenosti, izbjeglištva došlo je do definitivnog uništenja srednjeg sloja stanovniš tva. U socijalnom, psihološkom i kulturološ kom segmentu nastao je urbicid i gušenje svega što zaista predstavlja gradove, nestali su ili oslabljeni, šarm, poseban duh, kultura i sport. Bitno je da su nastali jednonacionalni ruralni torovi, samo neka nema kod nas onih k

Elita ili pita

Autori: MIROSLAV MIKEŠ

Elitu pominje još Platon u svojoj vjecnoj "Državi" i od tog doba se u teoriji smatra da je to manji dio društva, koji ima prirodne ili ste- cene prednosti u odnosu na vecinu, prije svega obrazovanje, znanje, umjetnicki dar, koji pomaže da društvo brže i snaž- nije koraca ka progresu u kojem i oni, koji nisu elita imaju dobrobit iz svekolikog napretka društva. Tu su svakako, u moderno doba i politicari koji su otišli u višu kategoriju i postali istinski državnici, ljudi sa vizijom, mogucnošcu ant .....