BOSANSKA VILA,

30.04.1913

Druge bilješke, racuni, probe stila i jezika.

Čime se bavio srpsko-pravoslavni narod u Sarajevu u 17 i u 18. vijeku.

Autori: VLADISLAV SKARIĆ

Prije 1756. Pri Iliji caušu starom (vodio konje): prvo Gašo i Mihajlo Vidovic i Ðano i Panto i Laketa i Foco i Todor Ne(re)tljak i Lazo i Nikola knezkev i Jovo Simic momka svoga (dao da vodi konje) i Luka Nijemcevic i Risto Karin i Spasoje Picuric i Marko Grkovic. Znati se kada dadosmo Jovanu Gabeli groša 190, na sto 12; dadosmo na sv. Simeuna Stipnika. Na 1756. ianoria 21. dana. Neka se zna, koji pohodi na izmet veliki i pri kome caušu, pri Luki: Todor Mihajlo(vi)c i Filip Todorov momak i Mirosav Ðakov momak i Krsman Gašin momak. Na 1756. ianoria 26. Kako doce Jovan Adži Josifa brat i zapitaše majstori: „Oceš li biti za brata, Adži Josifa, što bude od vergije placat?" I rece: „Ocu placati. 1756./7. Pri Lazi Ori caušu (vodio konje ili išao na vel. hizmet) Jovo Bogicevic. Primi ajluk Vidovica Vilotije i Gašo i Aleksa Nikolin momak. 1757./8. Pri Ani Josifu (vodio konje ili cinio hizmet): Osto Markov momak i Antun Šolo, Lazo Tešnjaninov, Risto Kulaš Todorov momak, Ostoja Acimov momak, Jovan Stjepanovic Karin momak. 1758./9. Pri Todoru: Todor svoga momka i Marka Grkovica. 1759./60. Pri Acimu (Dejicu): Jovan Duzen. Neka se zna kada predade esab Acim Dejjic. I osta pri Acimu cisto aspri . . . 3060 potlje esaba. I to predade aspri majstorom. Na Lazi Simicu aspri......2918 Pri Lazi Simicu što bi pri njemu dade majstorom. Na Jovi Simicu aspri......1200 Pri Jovi Simicu što bi majstorskoga esaba predade. Na Nikoli Dragutinovicu.....0400 Na Jovanu Todorovicu aspri .... 2400 i to mu je ocin dug.......2400 Osta aspri majstorskije skupljenije . . 7412 Na Mijajlu Vidovicu as. avgusta 8. . 1000 Uze ja Jovan Simic aspri . . . . . 1000 na mjesec na groš po dinar, oktombra 26. I plati isti Jovan Simic i fajde dado(h) 400 (Primjedba: Ovaj racun nije, može biti, iz ove godine, nego nešto docnije Iz donjega racuna Jovana Simica vidi se, da je dugovao tri godine i 4 mjeseca, racunajuci uobicajeni interes 12%) , 1760/1. Pri Spasoju nije (vodio konje) nitko, ni pri Aleksi (1761./2.) nitko. 1761. julija 27. Dadoše majstori u zajam što kome majstora, kada se kupiše aspre vladici Vasiliju u zajam. Uze prvi Nikola Ilic............480 Pak uze Nikola Vasiljev u zajam aspri. . 480 Pak uze Lazo Tešnjanin Ilic u zajam . . 480 Pak uze Risto Ilic Karin momak u zajam 480 Pak uze Nikola Markovic u zajam aspri 480 Pak uze Luka Mihajlovic u zajam aspri . 240 Pak uze Todor Mihajlovic u zajam aspri 480 Pri Spaeoju Jovanovicu aspri.......480 Izvadismo aspri majstori..........200 Pa uzajmi Gašo Dragutinovic.......240 1762./3. Pri Mirosavu caušu (vodio konje) Petar Riste Jovanovica momak i Jevto Pantin momak. 1764/5. Pri Todoru Mijajlovicu caušu Jovinu momku pleceno momkom, koji su išli konje voditi. 1765./6. Pri Risti Gabeli caušu idoše na veliki izmet: Ivan Gašin momak i Mato Todorovica momak i uzeše po 10 para. Bi Risto Gabela cauš rufetski i predade majstorom esab cisto i ne osta pri njemu nikakva esaba ništa. 1766./7. Pri Lazi caušu Tešnjaninu ide na veliki izmet Miho Gabelin momak. I paki idoše: Ilija Markov momak i Petar Selakovic. I paki idoše: Damjan Vucanovic i Bajo Anc drija Gabelin momak 1767./8. Bi cauš Damjan Petrovic i šnjim Simo Mihatovic. 1770./1. Bi cauš Risto Ilic i predade esab cisto i pri njemu ne osta ni aspre majstorske. 1773./4. Bi cauš Jovan Gabela i pri njemu, neka se zna, koji momci vodiše konje. Prvo Dragic Spasojev i Nikola Hero i Jovan Dejica, Stjepan Todorov, Andrija Todorovica, Mileta Todorovica, Petar Hristin i Marijan Tomin. 1774./5. Bi cauš Stjepan Petrovic i pri njemu, neka se zna, koji momci vodiše konje: Dragic Spasojev i Stjepan Laketin i Ligatov Mihajlo i brat mu. 1775./6. Znati se kada biše majstori Marko Nikolic i Acim Tanasijevic i Risto Nikolic. I oslužiše godinu dana i predadoše hesab cisto. I što su primili novaca majstorskije od Riste Ilica groša.................. 73 I od tije istije novaca dadoše Spasoju Jova novicu groša s vojdom, groša........ 67 I dasmo za cilim od tije jaspri groša . 16 I što je bilo kod Ri(ste) aspri majstorskije. 1779. Kada dado majstorima, prvo Luku i Simu Focucu i Lazi Tešnjaninu; kada dado sanduk, dado im para..................101 1784./5. I pri nami (majstorima) Mijat Dejica bi cauš. I pri nami majstorima s Mijatom bi cauš Lazo Pituljicar i dade u majstorsku kutiju. Znati se, pri Mijatu caušu, koji konje vodiše: Božo Lazin i Andrija Laketin. 1785./6. Znati se, što bi Mijat Mijatovic dužan Laketi Simicu i Stjepanu Petrovicu i Ðuri Milovanovicu groša 210. Pošteno plati. 1786./7. I paki osta dužan isti Mijat Mijatovic Hristi Nikolicu i Stjepanu Petrovicu i Risti Ilicu cisto groša 224. 1787./8. I dali (majstori) Lukanovicu Savi od ovije (nekijjeh) aspri za rufet u dva puta para 100 Pak Mileti, što je oko paše bio pa(ra) . 35 Pak u svijecu prid(a)o rpoma........ 6 Jovan Milojevic konje vodi. 1788./9. I dadosmo za komore groša . . 2 I dadosmo za komore groša .... 6 i para 5 I dadosmo za komore groša .... 3 i para 15 I dadosmo za momka, što momak cuvo aljine u begluku ...................para 30 I za koješta............... . para 78 Što gori dasmo aspri svega........3348 1789./90. I pri njima (majstorima) vodi konje u Pracu Jovan Savin momak 1790. mai 20. Kako posataviše masotori Risotu Nikolica i Miletu Kusamanovica i Vasu Marokovica masotora 3 da posuluže masotori godinu i odi ni pirimismo sanuduka i tevetere i u nemu, pirimismo para.................100 paki para..................... 70 1790./1. I pri nama (majstorima) bi cauš Jovan Ristic momak Savin i bi Risto Gavrilovic. Dade u majstorsku kutiju groša 10. I pri njima vodi konje Ilija Laketin. 1791./2. I predasmo im (stari majstori novima) hesab i dadosmo im gotovije aspri groša 21 Pak se uze u Šare Mijajla groša 10 Pak što skupismo do Bogorodicina Pokrova groša.................12 i para 11 Pak pretece od vojnice groša . 8 Pak dasmo za komore i za m