BOSANSKA VILA,

15.12.1913

Sarajevska mahala Ferhadija 1850—55

Autori: VLADISLAV SKARIĆ

U kuci Manojla Hadži-Petrovica Jevtanovica stanovao je on sa svojom porodicom i momcima. Godine 1850. bilo je Manojlu 55 godina. Imao je u toj godini cetiri sina: Peru (22), Dimitrija (20), Niku (10) i Glišu (8) i tri momka Hercegovca: Ðuru Ristica (24), Mitra Markovica (16) i Jovana Lazarevica (10). Godine 1853. rodio se peti sin Manojlov Risto. Od momaka Mitar Markovic je 1851. otišao Pavlovicu u Travnik. God. 1854. bio je u Manojla momak Luka Ðurovic, ali nije stanovao u kuci, nego u Tašli-Hanu. Tada od prilike izišao je iv kuce i Touro Ristic, pa se god. 1855. spominje mecu tašlihanskim momcima. U kuci Alekse Jevtanovica Jelica stanovao je on sa svojima i sa jednim kirajdžijom. God. 1850. Aleksi je 55 godina. U njega su te godine cetiri sina Jevto (30), Gavro (22), Risto (11) i Stevo (5). Imaju jednoga momka Hercegovca, Lazu Ristica (18). Kirajdžija, što je stanovao u njih, zvao se Tano Radovic. Stanovao je u njihovoj kuci, valjda, poslije 1852. U godini 1852. rodilo se dvoje muške djece, Aleksin sin Jovo i Jevtin sin Kosta. U istoj godini, 20. avgusta, umro je domacin Aleksa. Te godine se spominje drugi momak Hercegovac, Ilija, sin Save Kukavcica. Njihov kirajdžija Tano Radovic spominje se sve do 1855. u Ferhadiji. Valjda je stanovao uvijek u njihovoj kuci. Momak Ilija mora da je izišao od njih u 1854. godini. Poslije smrti Aleksine ostali su sinovi zajedno u kuci pod starješinstvom najstarijega, Jevte. U kuci HadžiAvaku movica stanovala su 1850. njih dva brata, Gavro (46) i Mico (40). U Gavre su tri sina: Spiridon (23), Ðorco (20) i Avakum (17). U Mice su dva sina: Vidak (6) i Gliša (4). I njihov je momak bio iz Hercegovine. Zvao se Ristan Lukic (17). Godine 1853. maja 4. rodio se Micin treci sin Avakum. U 1854. odvojio se mlaci brat Mico i prešao u kucu na istocnom donjem cošku današnjega Jelica sokaka. U pocetku 1855., januara 15. umro je Mico. U istoj godini (1855.) otišao je momak Ristan Lukic u Šibenik Petru Kovacevicu. Staniša Vasiljevic Ðogo bio je kujundžija i bilo mu je u 1850. god. 73 godine. U kuci s njime stanovao je sin mu Mico (33) i zet im Milan Jevtanovic (30). U Milana su dva sina: Jovo (2) i Mihajlo (6 mjeseci). U martu 1851. preselio se Milan na AtMejdan. Mica Stanišin stanovao je 1851/2. u Tašlihanu. Zvt im Milan mora da je bio zajedno sa puncem u radnji, jer cijeloga vremena 1850.—55. placa harac za njega Staniša. Mico kao da je bio u žposlu samostalan, jer placa harac uvijek sam za se. Kosta Petrovic Tešnjak stanuje v kuci sa bratom Jovom. Kosti je 29 godina, a Jovi 17. U njih su dva momka: Ilija Simic (16) i neki Trivko. Prije 1852. otselio je momak Ilija u Hercegovinu, a brat Kostin Jovo u Tešanj. Preselenje Kostino nije bilo definitivno, pa se on vodio i poslije u feradijanskom harackom tevteru i brat je za njega placao harac. U godini 1850. rodio se Kostin sin Risto. Ne znam zašto je Kosta placao 1853.— 55. harac za Jovana Pantina Jevtica (ili Jevtanovica) bakala. Braca Josifovici, sinovi Lakini: Dimitrije (31) i Jovo (14) stanuju zajedno. S njima zajedno je jedno vrijeme Vasilj Jevtanovic (ili Jelic) mehancija. Mica Ristic Ðukovic je 1850. u 60. godini i damlaisan je. Ima tri sina: Jovu (25), Manojla (22) i Ristu (18). S njima su u kuci i djeca od Micine jedne kceri udane za nekoga Kostica: Jovo (8) i Janjicije (6). Godine 1852. oktobra 15. umro je Mica, a u zimu 1853. obadva unuka: Jovo 10. januara, Janjicije 10. februara. Iza oceve smrti Jovo je kucni starješina i on placa harac za bracu. U kuci brace Mostica, Ristinih sinova, stanuju njih cetiri brata: Nikola (30), Stjepko (28), Jovan (26) i Ðorco (14). S njima je u kuci i njihov zet HadžiSimo (25), sin HadžiÐuke Petrovica. U Sime je sin Pero (1). Godine 1853. otselio je Hadži-Simo u Ajaspašinu mahalu. Joksimu Radicu ekmešciji je 40 godina. U radnji su mu dva momka Hercegovca: Marko Stevanovic (15) i Sava Gavrilovic (18). Sa Joksimom zajedno stanovao mu je punac Mica Joakimovic, po zanatu samardžija, covjek od 65 godina. Dvije godine docnije (1852.) Mica je umro. Momak Sava Gavrilovic izigaao je od Joksima prije 1852. i otišao u Notok. Iza njega je otišao i Marko Stevanovic i preselio na Hiseta. Joksim je uzeo u službu Micu Jovanovica. U godini 1854. imao je momka Ðuru Jovanovica. Ovoga vremena bilo je u Joksima na zanatu jedno dijete s Pali, Risto, sin Petra Cole. 1853.—55. stanovao je u ovoj kuci terzija Risto Tanasic Ikonic sa siiom Tanom. U kuci pokojnoga Ðor-Moje živi njegova udomica sa sinom Markom Mojicem (15). S njima u kuci stanuje pod kiriju Mica Nikolic Karamartin (40) sa tri sina: Jovom (4), Gavrom (3) i Ristom (7 mjeseci). 12. avgusta 1850. umro je Micin sin Gavro. Drugi kirajdžija zvao se Joakim Petrovic (42). Stanovao je zajedno sa momkom Lazarom Jovanovicem (22). Treci je kirajdžija bio zet Mojinicin. Zvao se Stjepan Acimov Ristic (22) i imao je momka Hercegovca Savu Lukica. Iz kuce je prvi iselio i otišao u Husrevbegovu mahalu Joakim Petrovic. God. 1854. otselio je Mica Nikolic u Mulaefendijne kuce. U kuci više CorMojinih stanovala su dva brata Glišica, Jovan (80) i Ilija (75). Pomrli su prije 1852. U kuci pokojnoga HadžiTanasije Milovanovica stanovala je njegova udovica sa sinom Tanom (37). S njima zajedno stanovali su pod kiriju ekmešcije braca Božici: Gavro (34) i Ðorco (17). Gavro je 1850. bio oženjen i imao je dva eina: Ristu (7) i Ðorcu (2). U Božica je služio momak Mica Stevanovic Dokalija (ili Dokala). Godine 1852. prešli su Božici u Kovace u Cekrkcijnu mahalu. Boško Ostojic mehandžija nije stanovao u ovoj mahali prije 1852. Kada je unesen u tevter bilo mu je 40 godina. Isto toliko bilo je i njegovu ortaku Jovanu Aleksicu Cvagi, koji je stanovao s Boškom u istoj kuci. 1. januara 1853. rodio se Boškov sin Ostoja. Momak im je bio Risto Aleksic. 1854. spominje se drugi momak, Lazar Jovanovic. Ovaj je brzo otišao od Boška i preselio u drugu neku mahalu, gdje je bio muktar Šundic. Sarandina kuca bila je dosta mala, pa su u njoj stanovale samo dvije porodice. 1850. stanovao je k