SINEAST,

01.04.1988

Festival evropskog filma

Felini - Rimini

Autori: BLAGOJA KUNOVSKI

Riminl, grad u koji sam zaljubljen, kao što sam dosad više puta rekao, jeste onaj koji sam iznova stvorio u studiju — jedino istiniti Rimini.- Federiko Felini Tako govorl Fellnl o svom rodnom gradu na drngoj strani (adranske obale — Rimlniju, gde |e prvl put ngledao svet 20. januara 1920. Trajna vezanost Felini)a za svo| rottul Rlmlnl lskazana ji: u dva njegova antologljska filma, najpre 1953. u DANGUBAMA (dokonl živol mladlh od danas do sulra n malom prlmorskom gradu) le, dvadeset godlna kasnl .....