INFOBIRO: Login

Login

Prijava u digitalni arhiv

JOŠ UVIJEK NEMATE VAŠ KORISNICKI RAČUN?

Molimo vas da popunite ovaj formular kako biste se registrovali za pristup INFOBIROU. Napomena: Sva polja označena sa * su obavezna i moraju se popuniti.

Vaše osnovne informacije
Vaš korisnički log-in
Vaša lozinka
Garancija vaše privatnosti

INFOBIRO u potpunosti štiti privatnost svojih korisnika, te informacije prikupljene u ovom formularu za registraciju korisnika nece biti distribuirane bilo kojoj trećoj strani bez vaše pismene dozvole. Ovdje prikupljene informacije koristiće se isključivo u svrhu vođenja interne evidencije korisnika usluga INFOBIROA, i obavještavanja korisnika o njihovom korisničkom statusu i eventualnim promjenama u funkcionalnosti i ponudi usluga INFOBIROA.

Garancija vaše privatnosti
1. OGRANIČENA DOZVOLA ZA KORIŠTENJE WEB STRANE

Kao korisniku ove web strane, garantuje vam se ne-ekskluzivna, neprenosiva, poništiva, ograničena dozvola da koristite ovu Web stranu i sadržaj, u skladu sa ovim Uslovima o korištenju. Provider može povući ovu dozvolu u svakom trenutku i iz bilo kojeg razloga.

2. OGRANIČENJA UPOTREBE

Sadržaj koji se nalazi na ovoj web strani daje vam se samo na vašu ličnu upotrebu, a ne u komercijalne svrhe. Sadržaj se ne možete razložiti, dekonstruisati, rastaviti, iznajmiti, unajmiti, dati u zajam, pod-licencirati, ili stvarati radove koji su derivati izvedeni iz ove Web strane ili Sadržaja. Nemate pravo koristiti programe za traženje na internetu, ostali automatski softver ili sprave, ili primijeniti manuelni proces za nadgledanje ili kopiranje naše web strane ili njenog sadržaja, bez prethodnog pisanog odobrenja Providera. Nemate pravo kopirati, modifikovati, reproducirati, ponovo objaviti, distribuirati, prikazati ili izvršiti transmisiju ove web strane u cijelosti ili u dijelovima, osim u obimu koji se dozvoljava u gore navedenom tekstu. Zabranjuje se neautorizovana upotreba ove Web strane ili njenog Sadržaja.

3. ODSUSTVO PRAVNOG SLUČAJA

Ne postoji namjera stvaranja osnove za pravni slučaj ili za odnos advokat-klijent u vezi sa Sadržajem, niti se bilo šta što je postavljeno na ovu Web stranu smatra povjerljivim. Ne garantuje se tačnost, kompletnost, adekvatnost ili ažurnost sadržaja. Sadržaj ove Web strane ili materijale kojima vode linkovi sa ove web strane, koristite na sopstveni rizik.

4. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Osim u slučaju da ova Uputstva o upotrebi izričito nalažu drukčije, ništa ovdje sadržano ne može se tumačiti kao davanje bilo kakve licence ili prava, po implikaciji, dokazu o suprotnom ili na bilo koji drugi način, u smislu autorskih prava ili drugih prava o intelektualnoj svojini. Saglasni ste da su Sadržaj i Web strana zaštićeni autorskim pravima, zaštitnim znakom proizvođača, znakom uslužne djelatnosti, patenta, ili ostalim pravima i zakonima o svojini.

5. IZJAVA SA NAVODIMA O KRŠENJU AUTORSKIH PRAVA

Provider zadržava pravo da ukloni svaki Sadržaj za koji postoje navodi da krši autorska prava druge osobe. U odgovarajućim okolnostima, Provider će prekinuti članstvo onih pretplatnika koji ponavljaju grešku kršenja autorskih prava druge osobe. Izjava sa navodima o kršenju autorskih prava druge osobe može se dostaviti na adresu: INFOBIRO Mediacentar Sarajevo, Kolodvorska 3, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, +38733715840 ili email: infobiro@infobiro.ba

6. OTVARANJE LINKOVA PREMA OVOJ WEB STRANI

Možete otvoriti linkove samo za početnu stranicu (homepage) ove Web strane, pod uslovom da (a) ne uklonite ili učinite teško uočljivim, uokvirivanjem (framing) ili na neki drugi način, ni jedan dio početne strane uključujući njezine oglase, uslove korištenja, napomenu o autorskim pravima ili druge napomene koje se nalaze na ovoj Strani, (b) obavijestite Providera o tom linku na e-mail adresu infobiro@infobiro.ba, povučete linkove prema ovoj Web strani, ako to traži Provider.

Ako želite otvoriti linkove prema nekoj sekciji unutar ove Web strane, potrebno je da uručite zahtjev o ovome Provideru na infobiro@infobiro.ba, a Provider će vas obavijestiti da li to odobrava, i pod kojim uslovima.

7. LICENCA O VAŠEM SADRŽAJU ZA PROVIDERA

Postavljanjem sadržaja, ili dostavljanjem bilo kakvih materijala na korištenje na ovu Web stranu, vi odobravate (ili garantujete da vlasnik tih prava to izričito odobrava) Provideru trajno, međunarodno, oslobođeno autorskih honorara, neopozivo, ne-ekskluzivno pravo i licencu, koja mu daje pravo da pod-licencira, koristi, reproducira, modifikuje, adaptira, objavljuje, javno izvodi, javno prikazuje, digitalno prikazuje ili digitalno izvodi, prevodi, stvara radove izvedene iz takvih materijala i distribuira ih, ili takve materijale inkorporira u bilo koju formu, medij ili tehnologiju koji danas postoje, ili će nastati u budućnosti, bilo gdje u svijetu. Saglasni ste da nećete imati pritužbi protiv Providera za bilo kakav navodni ili stvarni prekršaj ili zloupotrebu bilo kojeg vlasničkog prava u svojoj komunikaciji sa nama.

8. ODSUSTVO NAGOVORA

Nemate pravo distribuirati na ovu Web stranu ili preko nje bilo kakav sadržaj ili materijal koji sadrži bilo kakve oglase, promociju, nagovaranje koji se odnose na robu, usluge ili fondove ili nagovor na učlanjenje u bilo kakva preduzeća ili organizacije, bez izričitog pisanog odobrenja Providera. Bez obzira na prethodno rečeno, u svim interaktivnim područjuma ove Web strane, gdje god je to svrsishodno, a) možete dati svoje podatke koji uključuju ime, adresu i e-mail adresu, URL svoje web-strane i b) možete preporučiti web-strane, robu ili usluge trećih lica, s tim da u svemu tome nema vašeg finansijskog interesa, i da nemate direktnu ili indirektnu korist od tih web-strana, proizvoda ili usluga, ili njihove preporuke. Ni u kojem slučaju ne može bilo koja osoba ili lice koristiti podatke izvučene sa ove Web strane za bilo kakav nagovor.

9. OGLAŠIVAČI

Ova Web strana može sadržavati reklamiranje ili sponzorstvo. Odgovornost oglašivača i sponzora je da osiguraju da materijali podneseni za unošenje na ovu Web-stranu budu tačni u usklađeni sa važećim zakonima. Provider neće biti odgovoran za eventualnu nezakonitost, greške ili netačnost oglašivačkih ili sponzorskih materijala, ili za djela ili omaške oglašivača i sponzora.

10. REGISTRACIJA

Izvjesne sekcije ove Web strane mogu nalagati registraciju. Ukoliko se traži registracija, saglasni ste dostaviti Provideru tačne i potpune podatke koji se traže. Dužni ste obavijestiti Providera o eventualnim promjenama u ovim podacima. Svaka registracija se odnosi samo na pojedince, osim u slučaju da je na registarskoj strani drukčije izričito navedeno. Provider ne dozvoljava a) da bilo ko osim vas koristi sekcije za koje je potrebna registracija koja uključuje korištenje vašeg imena i passworda; ili b) da pristup pomoću jednog imena dozvoli većem broju korisnika na mreži. Vaša je odgovornost spriječiti takvu neautorizovanu upotrebu. Ukoliko smatrate da je došlo do neautorizovane upotrebe, vaša je obaveza smjesta obavijestiti o tome Providera, e-mailom na infobiro@infobiro.ba.

11. GREŠKE I ISPRAVKE

Provider ne tvrdi ili ne garantuje da će ova Web strana ili Sadržaj biti potpuno bez greške, da na njima neće biti virusa ili drugih štetnih komponenti, ili da će manjkavosti biti ispravljene, ili da će Web strana ili Sadržaj uvijek biti dostupni. Provider ne garantuje i ne tvrdi da će Sadržaj dostupan na ili preko ove Web strane biti ispravan, tačan, pravovremen, ili vjerodostojan u bilo kojem drugom smislu. Provider može unijeti poboljšanja i/ili promjene u izgled, funkcionalnost ili Sadržaj u bilo koje vrijeme.

13. SADRŽAJ TREĆEG LICA

Sadržaji trećeg lica mogu se pojaviti na ovoj Web strani, ili biti dostupni preko linkova sa ove Web strane. Provider se neće smatrati odgovornim, i neće prihvatiti nikakvu pravnu odgovornost za bilo kakve prekršaje, greške, pogrešno tumačenje zakona, zlonamjerno predstavljanje, uvrede, klevete, omaške, neistine, obscenost, pornografiju ili prostotu u izjavama, mišljenjima, tvrdnjama ili slično u sadržajima trećih lica koji se pojavljuju na ovoj Web strani. Vi primate na znanje da informacije i mišljenja u sadržajima trećih lica nisu informacije i mišljenja Providera, niti ona odražavaju njegova uvjerenja.

14. IZJAVA O NEPRIHVATANJU ODGOVORNOSTI

OVA WEB STRANA I SADRŽAJ DAJU SE NA KORIŠTENJE ONAKVI KAKVI JESU. PROVIDER IZRIČITO IZJAVLJUJE DA NE PRIHVATA ODGOVORNOST NI ZA KAKVE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI I GARANCIJE O KOMERCIJALNOJ PRIHVATLJIVOSTI KVALITETA, PODESNOSTI ZA ODREĐENE SVRHE I NEPREKORAČENJE ZAKONA. PROVIDER NE PRIHVATA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA BILO KAKAV GUBITAK, POVREDU, TUŽBU, OBAVEZU ILI ŠTETU BILO KOJE VRSTE, KOJI SU NASTALI KAO POSLJEDICA ILI ISHOD, ILI SU NA BILO KOJI NAČIN POVEZANI SA: (A) BILO KAKVIM GREŠKAMA ILI OMAŠKAMA NA OVOJ WEB STRANI I SADRŽAJU, UKLJUČUJUĆI I TEHNIČKE NETAČNOSTI I TIPOGRAFSKE GREŠKE, A NE OGRANIČAVAJUĆI SE SAMO NA NJIH, (B) WEB STRANAMA TREĆIH LICA ILI NJIHOVIM SADRŽAJIMA, KOJIMA SE DIREKTNO ILI INDIREKTNO PRISTUPA PREKO LINKOVA NA OVOJ WEB STRANI, UKLJUČUJUĆI, A NE OGRANIČAVAJUĆI SE SAMO NA, GREŠKE I OMAŠKE NA NJIMA, (C) NEDOSTUPNOSTI OVE WEB STRANE, SADRŽAJA ILI BILO KOJEG NJENOG DIJELA, (D) VAŠIM KORIŠTENJEM OVE WEB STRANE ILI SADRŽAJA, ILI (E) VAŠIM KORIŠTENJEM BILO KAKVE OPREME ILI SOFTVERA POVEZANOG SA OVOM WEB STRANOM ILI SADRŽAJEM.

15. OGRANIČENA ODGOVORNOST

PROVIDER NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKAV GUBITAK, POVREDU, POTRAŽIVANJE, OPTUŽBU ILI ŠTETU BILO KAKVE VRSTE KOJA JE NASTALA KAO POSLJEDICA VAŠEG KORIŠTENJA OVE WEB STRANE, SADRŽAJA, INTERAKTIVNIH PODRUČJA OVE WEB STRANE ILI BILO KAKVIH ČINJENICA ILI MIŠLJENJA NA INTERAKTIVNOM PODRUČJU ILI PREKO NJEGA. PROVIDER NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU POSEBNU, DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, KAŽNJIVU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU BILO KOJE VRSTE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ADVOKATSKE TROŠKOVE) NA BILO KOJI NAČIN, KOJA JE NASTALA KAO POSLJEDICA ILI ISHOD, ILI JE NA BILO KOJI NAČIN POVEZANA SA KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠTENJA OVE WEB STRANE ILI NJENOG SADRŽAJA. U MJERI U KOJOJ NAPRIJED NAVEDENO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI NAIĐE NA ZABRANU ILI NE USPIJE U SVOJOJ OSNOVNOJ SVRSI, JEDINA OBAVEZA PROVIDERA PREMA VAMA ZA NANESENU ŠTETU BIĆE OGRANIČENA NA 100,00 DOLARA.

16. OBEŠTEćENJE

Vi ste saglasni obeštetiti, braniti i štititi Providera, njegove urede, direktore, osoblje, agente, nosioce licenci i treća lica koja dostavljaju informacije na ovu Web stranu od svake tužbe, gubitka, troškova, štete i izdataka, uključujući i razumne advokatske troškove, koji su nastali kao rezultat vašeg prekršaja u primjeni ovih Uslova o korištenju.

17. NEZAKONITA AKTIVNOST

Provider zadržava pravo da istraži žalbe ili prijavljene prekršaje naših Uslova o korištenju, i da preduzme svaku akciju koju smatra prikladnom, uključujući i, ali se ne ograničavajući samo na, prijavu o sumnjivim i nezakonitim aktivnostima zvaničnicima, regulatorima ili ostalim trećim licima iz oblasti provedbe zakona, i dostavi sve informacije koje su neophodne ili prikladne za takve osobe ili entitete, a odnose se na profil korisnika, e-mail adresu, historiju korištenja, postavljene materijale, IP adrese i informacije o saobraćaju.

18. PRAVNI LIJEK ZA PREKRŠAJE

Provider zadržava pravo da zahtijeva svaki raspoloživi pravni lijek i izvršenje zakona u slučaju kršenja ovih Uslova o korištenju, uključujući, ali se ne ograničavajući samo na, pravo blokiranja pristupa ovoj Web strani ili bilo kojoj drugoj Providerovoj web strani i njenim dijelovima sa neke određene internet adrese.

19. VAŽEĆI ZAKON I JURISDIKCIJA

Ovi Uslovi o korištenju podliježu i tumače se u skladu sa zakonima države BIH. U slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu

20. DODATNI USLOVI

21. PRIVATNOST

Vaše korištenje ove Web strane podliježe Providerovoj politici o privatnosti

22. MODIFIKACIJE USLOVA O KORIŠTENJU

Provider zadržava pravo na izmjenu ovih Uslova o korištenju u svako vrijeme. Ažurirana verzija ovih Uslova o korištenju postavljaće se na ovu Web stranu, sa stupanjem na snagu odmah. Vaša je odgovornost da redovno pregledate Uslove o korištenju ove Web strane i provjerite da li ste saglasni sa unesenim promjenama.

NAŠA OBAVEZA NA PRIVATNOST

Nama je važna vaša privatnost. U cilju što bolje zaštite vaše privatnosti, u ovoj napomeni objašnjavamo svoje postupke sa online informacijama, i izbor koji vam pružamo u vezi sa načinom na koji se prikupljaju i koriste podaci koje dajete. Da biste što lakše našli ovu napomenu, postavljamo je na svoju početnu stranu (home page) i na svaku tačku na kojoj se od vas mogu tražiti lične informacije.

Ova napomena se odnosi na sve podatke koje INFOBIRO web-stranica prikuplja, ili koji joj se podnose. Ostale web stranice Mediacentra mogu operisati prema svojim sopstvenim napomenama o privatnosti.

Naša web-stranica sadrži linkove prema drugim web-stranicama koje vode treća lica. MEDIACENTAR nije odgovoran za praksu i politiku o privatnosti web-stranicama tih trećih lica, i ova napomena se ne odnosi na te web-stranice.

PRIMJENA OVE NAPOMENE

Ova napomena se odnosi samo na podatke koje INFOBIRO MEDIACENTAR prikupi od korisnika naše web-stranice. Ona se ne odnosi na podatke koje MEDIACENTAR prikuplja na bilo koji drugi način, uključujući i offline.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Naša web-stranica nije postavljena tako da automatski prikuplja lične podatke o svakom posjetiocu naše web-stranice. Ono što ona prepoznaje je home server posjetiloca, ali ne i e-mail adresa. Na primjer, možemo odrediti koji Internet Service Provider koristi naš posjetilac, ali ne i imena, adrese i druge informacije o našim posjetiocima, koje bi omogućile da se utvrdi ko tačno posjećuje našu web-stranu. Ove informacije naše osoblje za tehničku podršku koristi samo za interne svrhe.

Istina, naša web-stranica prati izvjesne informacije o svojim posjetiocima. Na primjer, mi sabiramo statističke podatke koji pokazuju broj posjetilaca i učestalost posjeta našoj web-stranici i njenim pojedinim dijelovima. Ovi agregirani statistički podaci se koriste interno za poboljšanje naše web-stranice i za razvoj proizvoda, kao i za svrhe marketinga općenito. Ovi agregirani statistički podaci se mogu dostaviti oglašivačima i ostalim trećim licima ali, ponavljamo, ovi statistički podaci ne sadrže nikakve lične informacije, niti se mogu koristiti za prikupljanje takvih informacija.

Na nekoliko područja na našoj web-stranici tražimo od vas da date podatke koji će nam omogućiti da provjerimo imate li pravo pristupa i korištenja izvjesnih informacija, materijala i usluga sa naše web-stranice, ili u cilju povećanja vaših posjeta našoj web-stranici, da vam pomognemo u pitanjima povezanim sa uslužnošću i tehničkom podrškom, ili da nastavimo saradnju s vama nakon vaše posjete, ili na neki drugi način održavamo vaš klijentski odnos prema MEDIACENTRU. Učestvovanje u ovome u potpunosti je stvar vašeg izbora. Međutim, ako odbijete učestvovati, to povlači nemogućnost pristupa nekim informacijama, materijalima i uslugama, i njihovog korištenja.

Na primjer, tražimo od vas podatke u sljedećim slučajevima:

1. Kada se logirate na izvjesna područja na našoj web-stranici, kao što je sistem za istraživanje INFOBIRO-a, gdje se od vas može tražiti da nam date svoj identifikacioni broj i password za INFOBIRO, kao uslov da dobijete pristup izvjesnim informacijama, materijalima i uslugama.

2. Kada se pretplatite na bilten ili se želite staviti na našu mailing listu za ostale proizvode ili usluge.

U svakom od gore navedenih slučajeva, mi obično tražimo vaše ime, e-mail adresu, broj telefona, kućnu adresu, informacije povezane sa zakonskim statusom, proizvodi prema kojima imate sklonost, INFOBIRO identifikacioni broj i password, kao i slične lične informacije koje su potrebne da biste se registrovali ili pretplatili na usluge ili ponude. Povremeno, možemo tražiti dodatne informacije, koje će nam omogućiti da vam pružimo pristup i korištenje izvjesnih informacija, materijala i usluga. U slučaju biltena ili mailing lista, moći ćete kada god želite i povući pretplatu na ove pošiljke.

KAKO KORISTITI INFORMACIJE: MEDIACENTAR KORISTI VAŠE LIČNE PODATKE SAMO ZA POSEBNE SVRHE

Lični podaci koje nam dostavljate pri korištenju ove web-stranicice, kao što su vaše ime, e-mail i poštanska adresa ili broj telefona, smatraće se povjerljivim i koristiti kao potpora vašem klijentskom odnosu prema MEDIACENTRU, kao i zato da bismo vas mogli obavijestiti o specijalnim ponudama, ažuriranim informacijama i novim proizvodima i uslugama MEDIACENTRA, ponudama trećih lica za koje smatramo da bi vas mogle zanimati, ili će ih koristiti MEDIACENTAR ili treća lica u svrhe istraživanja tržišta i anketa u ime MEDIACENTRA. Od agenata ili ugovarača MEDIACENTRA kojima se daje pristup vašim ličnim podacima tražiće se da ove podatke smatraju povjerljivim i ne koriste ih ni za kakve druge svrhe osim za usluge koje obavljaju za MEDIACENTAR.

MEDIACENTAR može kombinovati vaše podatke prikupljene na svojoj web-stranici sa podacima trećih lica za svrhe reklamiranja proizvoda ili usluga vama lično.

Što se tiče kompanija koje oglašavaju na mreži (kompanije koje se bave oglašavanjem za brojna međusobno nepovezana preduzeća), u mjeri u kojoj MEDIACENTAR koristi takve oglasne kompanije za objavljivanje oglasa na našoj web-stranici, MEDIACENTAR im može dostaviti vaše ime koje koristite za logiranje, ili bilo koje druge demografske informacije o vama koje prikupimo. Ove oglasne kompanije mogu kombinovati te podatke sa podacima ne-lične prirode koji one prikupe sa vašeg kompjutera, samo za svrhe isporuke na vašu web-stranu vama namijenjenih oglasa.

Pod određenim okolnostima, može se pojaviti potreba za otkrivanjem vaših ličnih podataka trećoj stranici, u svrhe koje se ne odnose na podršku vašeg klijentskog odnosa sa MEDIACENTROM, kao što je povezanost sa likvidacijom ili raspuštanjem korporacija uz koje je vezano cjelokupno naše poslovanje ili njegov dio (u šta su uključene i naše zajedničke liste klijenata na kojima se nalaze i vaši podaci), ili ako ovo otkrivanje nalaže zakon, ili je ono važno za sudske ili državne istrage ili procese.

UVIJEK MOŽETE IZABRATI OPCIJU DA PRESTANETE PRIMATI OGLASE OD MEDIACENTRA

Mi ćemo vam slati informacije o našim različitim proizvodima i uslugama, ili drugim proizvodima i uslugama za koje mislimo da će vas interesovati. Samo MEDIACENTAR (ili agenti ili ugovarači koji rade u ime MEDIACENTRA pod sporazumom o povjerljivosti) će vam ovo slati direktno na adresu. Ako ne želite primati takve pošiljke, jednostavno nam to dajte do znanja pri dostavi vaših ličnih podataka. S druge stranicice, uvijek možete izabrati opciju da vam MEDIACENTAR nastavi slati ove reklame, tako što ćete nam pisati na adresu infobiro@infobiro.ba.

NAŠA OBAVEZA NA SIGURNOST PODATAKA

Da bi se spriječio neautorizovani pristup, održala tačnost podataka, i osiguralo ispravno korištenje informacija, uveli smo odgovarajuće fizičke, elektronske i proceduralne postupke pomoću kojih održavamo sigurnost i tajnost informacija koje prikupimo online.

KAKO MOŽETE PRISTUPITI SVOJIM PODACIMA ILI IH ISPRAVITI

Možete tražiti primjerak sa svojim ličnim podacima koje je MEDIACENTAR prikupio o vama preko interneta, tako što ćete se obratiti našem koordinatoru na dole navedenu adresu. Na isti način možete i unijeti ispravke u netačnosti u vašim podacima.

KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

Ukoliko nas želite kontaktirati iz bilo kojeg razloga koji se tiče naše prakse u vezi sa privatnošću, možete nam pisati na sljedeću adresu:

INFOBIRO Mediacentar Sarajevo, Kolodvorska 3, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: +387 33 715840, email: infobiro@infobiro.ba. Kontakt osoba: Dragan Golubović
NAPOMENA
Tokom procesa registracije korisničkog računa obavezni ste aktivirati vaš korisnički račun putem linka koji će vam biti poslan na email adresu.
Hvala!
Arhivi štampe
Pretražite digitalizirane verzije pisane kulturne baštine – bh. novina.
Pretražite arhiv najznačajnijih novinskih publikacija iz Bosne i Hercegovine i regije
Kako se Pretplatiti?
Da biste imali pristup tekstovima pohranjenim u INFOBIRO digitalni arhiv, potrebno je da se registrujete i da izvršite pretplatu za odabrani pretplatnički paket. Registaciju možete izvršiti ovdje.