BOSANSKA VILA,

15.04.1913

(Iz vece studije.)

Čime se bavio srpsko-pravoslavni narod u Sarajevu u 17. i u i8. vijeku.

Autori: VLADISLAV SKARIĆ

Bilješke u tefteru kujundžijskoga esnafa pocinju oko 1755. godine. Prvih 18 godina bilježeni su samo cauši i momci, koji su igali na veliki hizmet. Od 1772./3. bilježena su i imena majstora esnafske uprave. Ovdje cu najprije iznijeti imena cauša i majstora, a iza toga cu hronološkim redom ispisati druge bilješke. Pošto esnafska poslovna godina pocinje o Caru Konstantinu i Carici Jeleni, te tako obuhvata drugu polu jedne godine i prvu polu druge, metaku dvostruke godine uz imena upravnih organa i uz one bilješke, kod kojih se ne da konstatovati tacno, koje je gradanske godine šta bilo. Da bih olakšao štamparski posao ispisujem sve današnjom cirilicom, a ne starom kako je u originalu. Pravopis ostavljam starinski. Cauši. 1754./5. Ilija. 1765./6. Risto Gabela 1755./6. Luka 1766./7. Lazo Tešnjanin 1756./7. Lazo Oro 1767./8. Damjan Petrovic 1757./8. Adi-Josif i Simo Mihatovic 1758./9. Todor 1768./9. Mirosav Koza 1759./60. Acim Dejic 1769./70. Andrija Bajo 1760./1. Spasoje Jovanovik 1770./1. Risto Ilic 1761./2. Aleksa 1771./2. Jevtan Dejika 1762./3. Mirosav momak 1763./4. prazno 1772./3.. Jovan Nikolic 1764./5. Todor Mijajlovic Ligacanin Jovin momak Majstori i cauši. 1773./4. Lazo Simic, Panto Markovic, Risto Ilic, Jovan Gabela. 1774/5. Nijesu zabilježena majstorska imena, vec samo ime cauša Stjepana Petrovica. 1775./6. Marko Nikolic, Acim Tanasijevic, Risto Nikolic. Stjepan Todorov. 1776.9. (ne da se tacno odrediti godina) Lazo Cvjetkovic, Sava Bogicevic, Spasoje Jovanovic. 1779./80. Luka, Simo Focik, Lazo Tešnjanin. 1780./1. Lazo Laketa, Todor, Stjepan Bucanovik, Mileta (može biti). 1783./4. Risto Nikolic, Mijat Nikolic, Risto Acimovic. 1784./5. Jovan Nikolic, Lazo Ilic, Sava Bogicevic (ili Božicevic), Mijat Dejic, Lazo Pituljicar 1785./6. Laketa (Lazo) Simic, Curo Milovanovic Goraždanin, Stjepan Petrovic (Vucanovic), Vasilj Markovic. 1786./7. Risto Nikolic, Risto Ilic, Stjepan Petrovic. 1787./8. Acim Atanasijevic (Dejic), Miho Nikolic, Lazo Pituljicar, Stjepan Cvjetkovic. 1787./8. Acim Atanasijevic, Mijat Mijatovic, Risto Nikolic. 1788./9. Spasoje Jovanovic, Lazo Ilic, Nikola Todorovic, Mihajlo Hlapo, Toma Mijatovic. 1789./90. Jovan Nikolic, Stjepan Petrovic, Mihajlo Hlapo, Jovan Bunbul,Petar Selak (nije sigurno da je bio). 1790./1. Risto Nikolic, Mileta Krsmanovic, Vaso Markovic, Jovan Ristic Savin momak, Risto Gavrilovic. 1791./2. Sava Bogicevic, Risto Gavrilovic, Jovan Ristic, Mihajlo Gašin. 1792./3. Mijat Nikolic, Marijan Radic, Risto Dejic, Maksim Živkovic. 1793./4. Lazo Ilic Tešnjanin, Petar Selak, Petar Ristin Tomic, Jovan Milojevic Mileta Filimonovic. 1794./5. Spasoja, Mijat Nikolic, Ðuro Milovanovic. 1796./7. Niko Todorovic, Vaso Markovic, Nikola Ristic Gabelic, Jovan Tripkovic. 1797./8. Jovan Mijatovic, Petar Tomic, Jovan Bulbul, Ilija Tatarovic, Ilija Laketin. 1798./9. Todor Laketic, Spasojevic, Neško, Anto. 1799./80O. Lazo Ilic, Mihat Nikolic, Jovan Ristic, (Smiljanic), Luka Nikin, Jovan Focica, Jovan Cukov, 1800./1. Jovan Nikolic (Gabela), Risto Gavrilovic (Cuk), Josif (Joso) Ðuric. 1801./2. Vaso Markovic, Gavrilo Vucanovic, Simo Gabelic, Petar Jastrijeb. 1802./3. Nikola Gabelic, Ilija Tatarovic, Jovan Milojevic, Mihajlo Gabelin, Mihajlo Cangal. 1803/4. Todor Laketic, Miho Nikolic, Jevtan Lukanovic, Tešan Nikin. 1804./5. Lazo Ilic, Nikola Mijatovic (Mijic), Risto Miletic, Mijajlo Nikin. 1805./6. Jovo Spasojevic, Luka Šindija, Jovan Smiljanic, Mihajlo Mijin. 1807./8. Nikola Todorovic, Stjepan Petrovic, Petar Tomic, Božo Lukanovica momak. 1808./9. Mijat Nikolic, Todor Laketic, Nikola Ristic, Aleksa Micic, Maksim Gabelin. 1810./1. Simo Ristic, Mico Jeremic, Nikola Mijic,Jovan Mijin momak. 1810/1 i 1811./2. Simo Ristic, Stjepan Petrovic, Ilija Tatarovic, Tešan momak Milojevica, Damjan momak Jovana Gabele. 1812./3. Jovan Nikolic, Todor Ristic, Luka Šindija, Mica Plakalovic. 1813./4. Risto Miletic (Cicic), Jovan Smiljanic, Jevtan Lukanovic, Jevtan Traš. 1814./5. Niko Todorovic, Todor Laketic, trecega nema. 1815./6. Niko Todorovic, Jovo Spasojevic, Risto Lazic, Staniša Vasiljevic (Bogo), Glišo Petrovic. 1816./7. Stjepan Petrovic, Vaso Markovic, Ilija Tatarovic, Periša, Jevto Bostandžija. 1819./20. Stj epan Petrovic, Jevto Bostandžija, Jevtan Traš, Risto Misir. 1821./2. Jevtan Lukanovic, Todor Zvorcin, Staniša (Vasiljevic) Cogo, Stjepan Mijica. 1822./3. Todor Mijic, Jevto Lukanovic, Stjepan Pantic, Nikola Neškin, Jovan Lošilo, Tanasije Ero. 1823./4. Todor Laketic, Staniša Ðogo, Božo Cutura, Todor Perišin. 1824./5. Todo Nikin, Mijajlo Mijin, Todor Zvornicanin, Stojan Kovac, Stjepan Perišin, Dimitrije Božin. 1825./6. Jovan Tatarovic, Tešan Milojevic, Periša Smiljanic, Andrija Mihajlov. 1826./7. Luka Šindija, Mica Tatarovic, Acim Mijica momak, Staniša Racan. 1827./8. Todor Laketic, Nikola Gabelic, Božo Cutura, Jovan Tešanov. 1828./9. Todor Mijic, Tešan, Jovo Jošilo, Todor Todora Zvorcina. 1831./2. Luka Šindija, Todor Zvornicanin, Staniša Racan, Risto Tupaja. 1833./4. Todo Laketic, Stevan Perišin, Luka Todin, Risto Šindija, Marko Lukanovica, Milan Perišin. 1834/5. Todor Nikolic, Mihajlo Mihin, Todor Todorov, Petar Mihajlov. 1835./6. Jovan Gabelic, Acim Mihica, Risto Acimov, Nikola Perišin. 1836./7. Lako Lukanovic, Božo Lukanovic, Todor Perišin, Simat Todorov (nije sigurno, da je on bio cauš). 1837./8. Nikola Gabelic, Jovan Jošilo, Andrija Mihajlov, Mijat Tupajica. 1838./9. Todor Nikic, Ðorcije Mihic, Jovo Šindic, Risto Jošilov. 1839./40. Todor Zvornicanin, Stanšpa Racan, Petar Milavo Savo Mijica. 1840./1. Peršna Cmiljanica, L